شناسایی نخبگان در مرکز راهبردی بسیج زارچ

شناسایی نخبگان در مرکز راهبردی بسیج زارچ
تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از نخبگان در مرکز راهبردی بسیج زارچ شناسایی شدند.
منبع خبر : iribnews.ir