5 دشت زنجان ممنوعه بحرانی

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای زنجان : بارشهای خوب به معنی سیرابی دشتهای آب نیست .
منبع خبر : iribnews.ir