آمریکا میزبان جام جهانی کشتی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شد

آمریکا میزبان جام جهانی کشتی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شد
میزبانان جام جهانی کشتی آزاد در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۲۲ مشخص شدند.
منبع خبر : mehrnews.com