آلمان: انتظاراتمان برای تحویل تانک بیشتر به اوکراین تامین نشد

وزیر دفاع آلمان گفت انتظار داشتیم که پس از موافقت برلین، کشور‌های بیشتری برای دادن تانک‌های لئوپارد به اوکراین پیشقدم شوند.

آلمان: انتظاراتمان برای تحویل تانک بیشتر به اوکراین تامین نشد

آلمان: انتظاراتمان برای تحویل تانک بیشتر به اوکراین تامین نشد

آلمان اواخر مارس 14 تانک لئوپارد به اوکراین ارسال میکند - العربیه فارسی

آلمان اواخر مارس 14 تانک لئوپارد به اوکراین ارسال میکند - العربیه فارسی
آلمان: انتظاراتمان برای تحویل تانک بیشتر به اوکراین تامین نشد

آلمان: اوکراین بیش از 100 تانک
منبع خبر : yjc.news