تعیین قابلیت‌ غشا‌های نانویی با دستگاه اندازه‌گیری عملکرد غشا

تعیین قابلیت‌ غشا‌های نانویی با دستگاه اندازه‌گیری عملکرد غشا
دستگاه اندازه‌گیری عملکرد غشا‌ها (MGSPS) می‌تواند نقش مهمی در حوزه فناوری نانو ایفا کند به طوری که با کمک این دستگاه می‌توان قابلیت غشا‌های توسعه یافته به کمک فناوری نانو را ارزیابی کرد.
منبع خبر : iribnews.ir