اوقات شرعی شانزدهم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی شانزدهم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز جمعه، شانزدهم اردیبهشت ماه، چهارم شوال، ششم می‌ است.
منبع خبر : iribnews.ir