وزارت جهاد کشاورزی مخالف افزایش تولید کلین کلراید در داخل است

وزارت جهاد کشاورزی مخالف افزایش تولید کلین کلراید در داخل است
مدیر کل صنایع غیر فلزی وزارت صمت گفت: وزارت جهاد کشاورزی از مخالفان افزایش تولید کلین کلراید در داخل کشور است.
منبع خبر : iribnews.ir