اوقات شرعی هفدهم شهریور ماه در سمنان

اوقات شرعی هفدهم شهریور ماه در سمنان
امروز پنجشنبه، هفدهم شهریور ماه، یازدهم صفر، هشتم سپتامبر است
منبع خبر : iribnews.ir